සැකිල්ල:ආහාර ස‍්වස්ථතාව

විකිපීඩියා වෙතින්
ආහාර ස‍්වස්ථතාව
යෙදුම්
ආහාර මගින් වැලඳෙන රෝග
Hazard analysis and critical control points (HACCP)  • Hazard analysis and risk-based preventive controls (HARPC)
Critical control point
තීරණාත්මක සාධක
FAT TOM
pH
Water activity (aw)
බැක්ටීරියා රෝගකාරක
ක්ලොස්ට්‍රිඩියම් බොටුලිනම්
Escherichia coli
Listeria
සැල්මොනෙල්ලා
විබ්‍රියෝ කොළරේ
වෛරස් රෝගකාරක
Enterovirus
හෙපටයිටිස් ඒ
Norovirus
Rotavirus
පරපෝෂී රෝගකාරක
Cryptosporidium
එන්ටැමීබා හිස්ටොලිටිකා
Giardia
Trichinella