සැකිල්ල:අවුරුදු, මාස, සති සහ දිනවලින් වයස

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template returns the number of months, weeks and days that have elapsed between two dates.

භාවිතය[සංස්කරණය]

{{අවුරුදු, මාස, සති සහ දිනවලින් වයස |month1 = |day1 = |year1 = |month2 = |day2 = | year2 = }}

Note that all parameters default to the current date, so for example, the second set of parameters can be left out to calculate elapsed time since a past date:

  • {{Age in years, months, weeks and days |month1 = 1 |day1 = 1 |year1 = 1 }} → වසර 2021 ක්, මාස 6 ක් සහ දින 5 ක්

Or simply, using the simpler parameter names, compatible with {{Age in years, months and days}}:

  • {{Age in years, months, weeks and days |month = 1 |day = 1 |year = 1 }} → වසර 2021 ක්, මාස 6 ක් සහ දින 5 ක්

Alternatively, the first set of parameters can be left out to get the time left until a future date, such as the next Wikipedia Day:

  • {{Age in years, months, weeks and days |month2 = 1 |day2 = 15 |year2 = 2023 }} → මාස 6 ක්, එක් සතියක් සහ දින 2 ක්

මෙවාත් බලන්න[සංස්කරණය]