සාකච්ඡාව:සරත් ෆොන්සේකා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අපකීර්තිමත් ලෙස පහ කිරිම (http://en.wikipedia.org/wiki/Military_discharge#Dishonorable) ෆොන්සේකා මහතා හට ලබාදුන් දඩුවමේ කොටසක් වන අතර මෙය කරුණක් මිස මගේ අදහසක් නොවේ. නැවත එම වචනය නැවත ඇතුලත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි. බලන්න http://www.msnbc.msn.com/id/39435410

Fonseka has already been stripped of his title, medals, pension and other honors and dishonorably discharged following an earlier court-martial ruling that he laid the groundwork for a political career while still serving in the army.

--සදීප (talk) 13:55, 3 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)

@සදීප ඔබ නිවැරදියි !--RsEkanayake 15:07, 20 මැයි 2018 (යූටීසී)