සාකච්ඡාව:වෙසක් උත්සවය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

we are in the process of improving these articles. so pls give us some time. however its great you have put this tag. so we can send this back to original translator and request him to change as appropriate.

It doesn't seems in improving process. you just keep adding articles with wrong content. බිඟුවා 03:10, 7 මැයි 2010 (යූටීසී)


I don't know who you are. If you represents the Felide company, read this. If you want to improve articles do following
  • stop adding articles until all major problems are solved
  • Remove the unethical tag at bottom. We could help your company to remove it from articles
  • Delete all useless articles company has added (will help u in this too)
  • Start merging the fragment in to 1 major article with proper name.
if you are ready to change, we are ready to change our attitude towards you. Remember we are ready to DIE in this war for a better singhala wikipedia. Singhalawap 04:08, 7 මැයි 2010 (යූටීසී)we cannot improve all these overnight since we are handling 5000 articles. we have inform this to the people who has done the translations. Regarding the bottom tag. Pls give us till next week. we have to inform this to the other parties as well. ICTA and PA.

Rather than deleting the articles lets try to merge them in to one article with a proper name. we have a article tree covering articles we have done. will share it with u .

Pls give us some time and assist us to come to the right track. there are several people translate and upload these articles. We are doing our best to educate them. and as Lee has suggested I'll get them to this forum. --Hasithad 06:45, 7 මැයි 2010 (යූටීසී)

කුමක් කළ යුතුද?[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:වෙසක්_උත්සවය&oldid=120058" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි