සාකච්ඡාව:වැසිලි ආකිපොව්

  විකිපීඩියා වෙතින්

  Dumindar (talk) 13:53, 26 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී) ලිපියෙහි අඩු පාඩු අත්දැකීම් ඇති කිසිවෙකු විසින් හෝ පෙන්වා දෙන්නේ නම් කෘතඥ වෙමි. ස්තුතියි. Dumindar (talk) 14:09, 26 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

  පහත දෝෂ දුටිමි.
  1. ලිපියෙහි ඉංග්‍රීසි හා අනෙකුත් භාෂා අනුවාද පවතින බව නොදැක්වීම
  2. එලෙස කිරීමෙන් මෙය පරිවර්තනයක් බව නොදැක්වීම
  3. සැකිලි භාවිතා නොකිරීම
  4. අනෙක් ලිපි වලට සබැඳි නොදැක්වීම- විකිපීඩියාවක පරමාර්ථය මෙයින් කෙලෙසී ඇත.
  සමහර අඩුපාඩු සැදුවෙමි. ඉංග්‍රීසි අනුවාදය ඇසුරෙන් ඉතිරි අඩුපාඩු මකාලන්න. -- අස්ලාන් (talk) 17:41, 26 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

  අස්ලාන්, තුති. Dumindar (talk) 15:25, 28 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]