සාකච්ඡාව:වැසිලි ආකිපොව්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Dumindar (talk) 13:53, 26 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී) ලිපියෙහි අඩු පාඩු අත්දැකීම් ඇති කිසිවෙකු විසින් හෝ පෙන්වා දෙන්නේ නම් කෘතඥ වෙමි. ස්තුතියි. Dumindar (talk) 14:09, 26 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)

පහත දෝෂ දුටිමි.
  1. ලිපියෙහි ඉංග්‍රීසි හා අනෙකුත් භාෂා අනුවාද පවතින බව නොදැක්වීම
  2. එලෙස කිරීමෙන් මෙය පරිවර්තනයක් බව නොදැක්වීම
  3. සැකිලි භාවිතා නොකිරීම
  4. අනෙක් ලිපි වලට සබැඳි නොදැක්වීම- විකිපීඩියාවක පරමාර්ථය මෙයින් කෙලෙසී ඇත.
සමහර අඩුපාඩු සැදුවෙමි. ඉංග්‍රීසි අනුවාදය ඇසුරෙන් ඉතිරි අඩුපාඩු මකාලන්න. -- අස්ලාන් (talk) 17:41, 26 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)

අස්ලාන්, තුති. Dumindar (talk) 15:25, 28 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)