සාකච්ඡාව:රජීව් යසිරු කුරුවිටගේ මැතිව්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

The Organization this person claims to be the head of, does not exist. What he does is sending e-mails to media companies impersonating to be the head of an organization. It is not registered nor exist. this is a personal character boosting. I am pretty sure that Mr.Mathiv created this page himself. — ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය 112.134.211.242 (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් 09:26, 21 දෙසැම්බර් 2019‎ හිදී එක් කර ඇත