සාකච්ඡාව:මානව සම්පත් කළමනාකරණය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මානව සම්පත් කළමනාකරණ - සේවක සම්බන්ධතා පිලිබඳ ලිපි ඇත්ද? — ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය 220.247.237.26 (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් 12:04, 24 ජූනි 2015‎ හිදී එක් කර ඇත

Start a discussion about මානව සම්පත් කළමනාකරණය

Start a discussion