සාකච්ඡාව:මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවෙහි “මධ්‍යම ” යන වචනයෙන් අදහස් කරන්නේ “මැද ඇති” යන්න නොව “ප්‍රධාන” යන්නයි. (උදා:- මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුව, මධ්‍යම බස් නැවතුම්පල) යන ප්‍රකාශය සත්‍ය නොවේ. මෙසේ උපකල්පිත ප්‍රකාශ විකිපීඩියා ප්‍රතිපත්ති වලට යුතු නොවේ. විකිපීඩියාවට යෙදිය යුත්තේ ඔප්පු කළ හැකි කරුණුයි. චීන වචනයෙහි අර්ථය මැද යන්නයි. සිංහල මැදුම් යන්නෙහි අර්ථය කුමක්ද? ජපන් වචනයෙහි අර්ථයද මැද යන්නයි. -- ශ්වෙත (talk) 13:55, 16 ජූලි 2013 (යූටීසී)

Please do not give wrong information. According to the link you have given the Chinease letter/ word has several meanings even is English.
  1. central
  2. middle
  3. in the midst of, during (a period of time)
  4. hit (target)
  5. attain
To describe මජ්ඣිම පටිපදා; 3rd is the most wrong meaning. 2rd is next inappropriate. Other 3 meanings are more or less relevant.
This is one of most complex concepts in Buddhism. Translating it word to word from a western language article is one of the most destroying thing person can do to destroy the pure meaning.
As this is very complex & sensitive subject hence do not want to start a argument on this with you.
Singhalawap (talk) 04:37, 17 ජූලි 2013 (යූටීසී)
I too do not want to argue with you, because:
* you think you know all about buddhism
* you do not consult others (or author of an article) & do changes in Wikipedia (consensus is not honoured by you)
* you take undue advantage from adminship (Even admin Lee fears to speak against you) -- ශ්වෙත (talk) 04:52, 17 ජූලි 2013 (යූටීසී)