සාකච්ඡාව:පටිච්චසමුප්පාදය

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

කරුණාකර ඔබගේ මූලාශ්‍ර මූලික බුද්ධ දේශනා ඇසුරින්ම දක්වන්න. ඒ සඳහා The Pali Tipitaka යන මාර්ගගත ත්‍රිපිටකය යොදා ගත හැක. එය රුචි වීමට හේතූන් නම්,

  • මුළු ත්‍රිපිටකයම ඡේද කිහිපයකට වරක් (විවිධ ත්‍රිපිටක සංස්කරණ වල පිටු අංක වලට අනුකූලව) <a name=""> කේත යොදා අන්තර්ගතය මනා සේ උපුටා, යොමු දැක්විය හැකි පරිදි සකසා තිබීම
    උදා: මජ්‌ඣිමනිකායො→මූලපරියායවග්‌ගො→චූළයමකවග්‌ගො→චූළවෙදල්‌ලසුත්‌තං හි සංස්ඛාර ගැන කියවෙන පරිච්ඡේදය

[http://www.tipitaka.org/sinh/cscd/s0201m.mul4.xml#para463] පරික්‍ෂාකර බලන්න

  • භාෂා ගණනාවක අක්‍ෂර වලින් එකම රටාවට එම කේත යොදා තිබීම; මෙය අනෙක් විකි ව්‍යාපෘති වලට දත්ත ගෙන යාමට පහසුවකි
    උදා: ඉහත පරිච්ඡේදය ඉංග්‍රීසි අක්‍ෂර වලින්

[http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul4.xml#para463] පරික්‍ෂාකර බලන්න


--Kalyanamithra 06:05, 18 මැයි 2008 (UTC)


මහා සාරොපම සූත්‍රයට දී ඇති මූලාශ්‍රය(8) සදොස් ය.[සංස්කරණය]

මහා සාරොපම සූත්‍රයට දී ඇති මූලාශ්‍රය(8) සදොස් ය. නිවැරදි සූත්‍රය මහා හත්ථි පදෝපම සූත්‍රයයි.