සාකච්ඡාව:නීතියේ සමාජ විද්‍යාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම ලිපිය නීතිය යන ලිපියේ ඡේදයක් පවතිනමුත් එම අන්තර්ගතයට වඩා මෙම ලිපිය තත්වයෙන් උසස් බව පෙනේ.මෙම ලිපිය නීතිය ලිපිය වෙත ගෙනයාම සුදුසු බව පෙනේ.