සාකච්ඡාව:නිසග අර්ධ සන්නායකය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සැකැබුණු = excited සහ සැකැබුම = excitation. ස්තුතියි. -- රොමානිස් සැමුවෙල් (talk) 11:37, 15 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)