සාකච්ඡාව:දැන්වීම්කරණය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

i have change the URL of this article to this http://si.wikipedia.org/wiki/දැන්වීම_ප්‍රචාර_ක්‍රම

cannot change the URL cos both titles are similar.WArning came. So please delete this article.

ඒකාබද්ධය[සංස්කරණය]