සාකච්ඡාව:තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය අර්ථ දැක්විම[සංස්කරණය]

තොරතුරු සන්නිවේදයනය කිරිම සදහා තාක්ෂණික උපකරණ හා උපක්‍රම භාවිතා කිරිම තොරතුරු හා සන්නිවේදනය ලෙස අර්ථ දැක්විමක් සිදු කල හැකිද 203.94.74.88 09:52, 20 අප්‍රේල් 2023 (යූටීසී)[reply]