සාකච්ඡාව:ඩිජිටල් රූපවාහිනී

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

මේකට ඩිජිටල් රූපවාහිනීයෝ කිව්ව නම් සිංහල විකියේ සම්මත ප්‍රතිපත්ති වලට ගැලපෙනවා නේද? --- ශ්වෙත (talk) 15:08, 1 ජූලි 2013 (යූටීසී)[reply]