සාකච්ඡාව:ඩබ්ලිව්.ඒ. සිල්වා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම ලිපිය ඩබ්ලිව්. ඒ. සිල්වා ලිපිය වෙත යොමු කළ යුතුය — ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය බිඟුවා (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් 20:56, 1 පෙබරවාරි 2010‎ හිදී එක් කර ඇත