සාකච්ඡාව:ජපානයේ ප්‍රාන්ත

    විකිපීඩියා වෙතින්

    ප්‍රාන්ත කියන වච්නය[සංස්කරණය]

    ප්‍රාන්ත කියන වචනය Prefectures කියන එකට හරි ද? --Lee (talk) 06:18, 19 අප්‍රේල් 2017 (යූටීසී)Reply[reply]