සාකච්ඡාව:ජන සන්නිවේදනය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සන්නිවේදනය හා මාධය අධයනය[සංස්කරණය]

සන්නිවේදනය හා මාධය අධයනය විෂය හැදෑරීමේ අවෂයතාව හසිනි අමාෂා ද සිල්වා (talk) 08:11, 30 ජූනි 2019 (යූටීසී)