සාකච්ඡාව:ග්වන්ටානමෝ බේ නාවික කඳවුර

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම ස්ථාන නාමය මේ අනුව ග්වන්ටානමෝ වෙයි. --- ශ්වෙත (talk) 17:05, 22 මාර්තු 2012 (යූටීසී)

එල Singhalawap (talk) 18:01, 22 මාර්තු 2012 (යූටීසී)