ග්වන්ටානමෝ බේ නාවික කඳවුර

විකිපීඩියා වෙතින්
United States Naval Station Guantanamo Bay
Guantánamo Bay, Cuba
Aerial view of Guantanamo Bay
වර්ගයහමුදා කඳවුර
විස්තර
පාලනයUnited States Navy
ඉතිහාසය
ඉදිකිරීම1898
භාවිතයේ පවතීද1898 - වත්මන
යුද්ධ/ගැටුම්Battle of Guantánamo Bay
මුර ඇණි පිළිබඳ තොරතුරු
වත්මන්
ආඥාපතියා
Captain Kirk R. Hibbert, USN