ග්වන්ටානමෝ බේ නාවික කඳවුර

විකිපීඩියා වෙතින්
United States Naval Station Guantanamo Bay
Guantánamo Bay, Cuba
Gitmo Aerial.jpg
Aerial view of Guantanamo Bay
වර්ගයහමුදා කඳවුර
විස්තර
පාලනයUnited States Navy
ඉතිහාසය
ඉදිකිරීම1898
භාවිතයේ පවතීද1898 - වත්මන
යුද්ධ/ගැටුම්Battle of Guantánamo Bay
මුර ඇණි පිළිබඳ තොරතුරු
වත්මන්
ආඥාපතියා
Captain Kirk R. Hibbert, USN