සාකච්ඡාව:කැතරින්, වේල්සයෙහි කුමරිය

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

අනෙකුත් ලිපියෙහි ඇත්තේ අසම්පූර්ණ තොරතුරුකොටුව පමණි. එහි මාතෘකාව පවා වැරදිය. එවන් ලිපියකට මෙම ලිපිය ඒකාබද්ධ කිරීමට යෝජනා කිරීමේ හරය කුමක්දැයි නොවැටහේ. -- ශ්වෙත (talk) 14:05, 23 ජූලි 2013 (යූටීසී)Reply[reply]

If there is an article on wikipedia the norm is not to stat another article on same subject. If the heading of the article is wrong, what you shall do is to moving it to correct heading and add the content. These are simple basics 09:22, 24 ජූලි 2013 (යූටීසී)
Hey! You always try to impose YOUR ideas as WIKIPEDIA norms. Where is that norm that "If there is an article on wikipedia the norm is not to stat another article on same subject."? You can bulldoze all others not me. I started that article as previous article name was not correct and I do not believe in moving articles from wrong name to correct name. I believe in deleting articles with wring name. I do not want to create confusion in the minds of readers about the wrong names. Now what have you done. You have deleted the "history" of the article I have created. Is it YOUR norm? --- ශ්වෙත (talk) 09:50, 24 ජූලි 2013 (යූටීසී)Reply[reply]
According to En wikipedia See How_to_create_a_page one should search to check that there is no suitable article that already exists. I am talking about that norm not MY ideas.
I merger content added by you clearly mentioning it is merging in the log. So any will know its not something created by me. That is the way I know how to do this. I will look in if there is any better (or more appropriate) method to do so. If you know such system pls let me have the link to how to do that. If there is such a method I will adhere for that.
Singhalawap (talk) 12:08, 24 ජූලි 2013 (යූටීසී)Reply[reply]
I will answer your arguments about creating new articles later. In the meanwhile, please improve your English before using it in a Sinhala Wikipedia as an Administrator. There are several mistakes (or errors) in the comments you have written in English. I suggest you should use Sinhala rather than English. --ශ්වෙත (talk) 13:31, 24 ජූලි 2013 (යූටීසී)Reply[reply]
Before creating the article කැතරින්, කේම්බ්‍රිජ්හී ආදිපාදවරිය, I searched the Sinhala Wikipedia using the word කැතරින් as I was hoping to create an article using that word. Unfortunately, within the first 20 search results no article with heading කැතරින් was shown. Thus I proceeded to create the article. Ironically, the article you have pointed as created first had used the word කැතරීන් which was unfortunately not strong enough to show that article in my search within the first 20 results. However, my recent edits had resolved the problem, according to by belief. -- ශ්වෙත (talk) 18:49, 24 ජූලි 2013 (යූටීසී)Reply[reply]