සාකච්ඡාව:අර්ලින්මයර් ප්ලාස්කුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Erlenmeyer flask[සංස්කරණය]

මෙය ශබ්ද කරන අයුරු මෙසේ බැවින් අර්ලින්මයර් ප්ලාස්කුව ලෙසින් නම් තැබූ බව සලකන්න. --- ශ්වෙත (talk) 10:45, 20 සැප්තැම්බර් 2012 (යූටීසී)