ස්වභාවධර්මය ඡායාරූපකරණය

විකිපීඩියා වෙතින්
ටෙටොන්ස් සහ ස්නේක් නදිය, ඇන්සෙල් ඇඩම්ස්,1942
කෙන්යානු ජිරාෆ්

ඇන්සල් ඇඩම්ස් (1942) විසින් ගන්නා ලද ටෙටන්ස් - ස්නේක් ගංඟා වේ ඡායාරූපයක් මෙහි දැක්වේ.පිරිමි මැලාඩ් තාරාවෙකු පියාසර කරන අතර තුර ලබාගත් මෙම ඡායාරූපය වැනි වනසත්ත්ව ඡායාරූප ලබාගැනීම ඉතා අපහසු කාර්යයක් වන අතර ඒ සදහා අධි බල දුරප්‍රකාශ කාච යොදා ගත යුතුය.


පරිසර ඡායාරූපකරණයට භූමි දර්ශන, වන සතුන්, ශාක සහ ස්වභාවික දර්ශන සහ සමීප දර්ශන ආදී බාහිර පරිසරයේ සිදු කෙරෙන ඡායාරූපකරණ ක්ෂේත්‍ර රැසක් අයත් වෙයි. ඡායාරූප පත්‍රකලාවේදය සහ වාර්තාමය ඡායාරූපකරණය ආදී අනෙකුත් ඡායාරූපකරණ ක්ෂේත්‍ර මෙන් නොව පරිසර ඡායාරූපකරණයේදී ලබා ගන්නා ඡායාරූපවල සෞන්දර්යාත්මක අගය පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කරයි.

මෙසේ ලබාගන්නා පරිසර ඡායාරූප විද්‍යාත්මක, සංචාරක සහ සංස්කෘතික සඟරාවල පළකෙරේ. එවැනි සඟරා අතරට National Geographic Magazine සහ Audubon Magazine යන සඟරා අයත්ය. තවද මේ සඟරා අතරට Outdoor Photographer සහ Nature’s Best Photography යන සඟරා අයත් වෙයි.