ස්ටෙන්ෆොර්ත් හා කිඩ්බයි ඇළ

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ස්ටෙන්ෆොර්ත් හා කිඩ්බයි ඇළ යනු එන්ගලන්තයෙහි පිහිටි ‍ඩකුණු යොක්ශියර් හා ලින්කන්ශියර් අතර යාත්‍රා කල හකි ඇළ මාර්ගයකි.එය ඩොන් ගංගට සමිිිිබන්ද වන්නේ බ්‍රැමිිවිිත් නගරයෙන් හා ට්‍රෙන්ටිි ගංගට සමිිිිබන්ද වන්නේ කිඩ්බයි