සම්මා ආජීව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

".........තත්ථ කතමෝ සම්මා ආජීවෝ ?ඉධ අරිය සාවකෝ මිච්ඡාජීවං පහාය සම්මා ආජීවේන ජීවිකං කප්පේති අයං වුච්චතී සම්මා ආජීවෝ......." නිවැරදි දිවි පෙවෙත යනු මිථ්‍යාජීවයෙන් තොර වීමයි.අධාර්මික වූ වෙළඳාම් වලින් වැලකී දැහැමි

ජීවනෝපාය ක්‍රම අනුගමනය කිරීමයි. අදමිටු වෙළඳාම් ක්‍රම නම්,

  1. සත්ත වණිජ්ජා -මස් පිණිස සතුන් වෙළඳාම
  2. සත්ථ වණිජ්ජා- නපුරු අවි ආයුධ වෙළඳාම
  3. විස වණිජ්ජා- වස විෂ වෙළඳාම
  4. මාංස වණිජ්ජා- මස් වෙළඳාම
  5. මජ්ඣ වණිජ්ජා- මත්පැන් වෙළඳාම
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සම්මා_ආජීව&oldid=469870" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි