සතවාහන අධිරාජ්‍යය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
सातवाहन / శాతవాహనులు
සතවාහන අධිරාජ්‍යය
Blank.png
230 BC–220 AD
Location of සතවාහන අධිරාජ්‍යය
Territorial extent of the Satavahana Empire (continuous line), and conquests (dotted line).
Capital Paithan, Junnar near Pune and Dharanikota/ Amaravathi near Guntur
Language(s) Telugu
Prakrit/Pro-Marathi
Religion බුද්ධාගම
Vedic
Government Monarchy
රජ
 - 230-207 BC Simuka
 - 190s AD Madhariputra Svami Sakasena(?)
Historical era Antiquity
 - Established 230 BC
 - Disestablished 220 AD
Preceded by
Succeeded by
Blank.png Mauryan Empire
Kadamba Blank.png
Ikshvaku Blank.png
Western Satraps Blank.png
Chutu Blank.png
Pallava Blank.png
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සතවාහන_අධිරාජ්‍යය&oldid=370728" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි