ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ නීතිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ශ්‍රී ලංකාව තුල භික්‍ෂූන්ට සහ සාංගීක දේපොලවලට අදාල නීතිය ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ නීතියවේ. මෙම නීති පහත කරුණු මත ගොඩනැගී ඇත.

  • විනය පිටකය
  • මහින්දාගමනයෙන් පසු සිංහලේ භික්‍ෂූන් ගොඩනගාගත් සම්ප්‍රදායන්
  • ගොඩනගාගත් සම්ප්‍රදායන් මත සිංහලේ රජවරු දුන් අධීකරණමය තීරණ
  • ගොඩනගාගත් සම්ප්‍රදායන් මත 1815න් පසු දුන් අධීකරණමය තීරණ
  • අදාල ආඥා පනත්
  • අදාල පනත්

ආවරණයවන ක්‍ෂේත්‍ර[සංස්කරණය]

  • සඟසතුකල (සාංගික) දේපොල වල භාරකාරීත්‍වය
  • විහාරාධිපතිභාවය
  • භික්‍ෂූන්ට අයත් පුද්ගලික දේපොල

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]