විශාලතම සර්පයන් ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ලෝකයේ විශාලතම දැනට ජීවත්වන සර්පයන්, measured either by length or by weight, are various members of the boidae and pythonidae families.

අනුස්ථානය පොදු නාමය විද්‍යාත්මක නාමය කුලය Mass රූපය දිග මහාද්වීපය/දේශීය පරාසය
1 කොල ඇනකොන්ඩා Eunectes murinus Boidae May exceed 227 kg (500 lb),[1] validity questionable
97.5 kg (215 lb), reliable, maximum among 780 specimens caught over a seven-year period 1992–98[2]
Average 30.8 kg (68 lb) among 45 specimens (1992–98)[2]
Generally considered the heaviest
Eunectes murinus2.jpg May exceed 8.8 m (29 ft),[1] not firmly verified[3]
5.6 m (18 ft), somewhat reliable[4]
5.21 m (17.1 ft), reliable, maximum among 780 specimens caught over a seven-year period 1992–98[2]
Average 3.7 m (12 ft) among 45 specimens (1992–98)[2]
Minimum adult length 3.2 m (10 ft)[4]
Generally considered the second longest
දකුණු ඇමරිකාව
2 බුරුම පිඹුරා Python bivittatus Pythonidae 182.8 kg (403 lb), reliable, for "Baby" in 1998[3] Python bivittatus тигровый питон.jpg 5.74 m (18.8 ft), reliable, for "Baby" ca. 1999[3]
Minimum adult length 2.35 m (7.7 ft)[4]
ආසියාව
3 Reticulated python Python reticulatus Pythonidae Up to 158 kg (350 lb), somewhat reliable[5][6]
158.8 kg (350 lb), somewhat reliable, for "Medusa" in 2011[7]
Almost 160 kg (350 lb), somewhat reliable, for "Twinkie" in 2014[8]
136 kg (300 lb), somewhat reliable, for "Fluffy" in 2010[9]
133.7 kg (295 lb), reasonably reliable, for "Colossus" in 1954 (with an empty stomach)[3][10]
124.7 kg (275 lb), somewhat reliable, for "Samantha" in 2002[10][11]
59 kg (130 lb), reliable, wild specimen in 1999 (after not eating for nearly 3 months)[12]
Python reticulatus сетчатый питон-2.jpg 10 m (33 ft),[5][6] not firmly verified[3]
7.9 m (26 ft), somewhat reliable, for "Samantha" in 2002[10][11]
7.67 m (25.2 ft), somewhat reliable, for "Medusa" in 2011[7]
7.3 m (24 ft), somewhat reliable, for "Fluffy" in 2010[9]
6.95 m (22.8 ft), reliable, wild specimen in 1999[12]
6.35 m (20.8 ft), reasonably reliable, for "Colossus" in 1963 (skeletal length)[3]
Minimum adult length 3.04 m (10.0 ft)[4]
Generally considered the world's longest
ආසියාව
4 අප්‍රිකානු ගල් පිඹුරා Python sebae
(sometimes considered two species, P. sebae and P. natalensis)
Pythonidae Up to 113 kg (250 lb),[13] not firmly verified[3] Adult Female Python sebae 1.33aspect.jpg Up to 7.5 m (25 ft),[14] not firmly verified[3]
Minimum adult length 2.50 m (8.2 ft)[4]
අප්‍රිකාව
5 ඉන්දීයානු පිඹුරා Python molurus Pythonidae 91 kg (200 lb),[15] not firmly verified[3]
52 kg (115 lb), reliable[16]
Pratik jain dahod python.JPG 6.4 m (21 ft),[15] not firmly verified[3]
4.6 m (15.1 ft), reliable[16]
ආසියාව
6 Amethystine (scrub) python Morelia amethistina Pythonidae 91 kg (200 lb)[තහවුරු කරන්න]
Little information about size is available[4][17]
High-Yellow Sorong Amethystine Scrub Python.jpg Some reports up to[18] or exceeding 8 m (26 ft),[4] not firmly verified[3]
7.2 m (24 ft), somewhat reliable[19]
In excess of 6 m (20 ft)[18]
Typically 3.5 m (11 ft)[4]
Minimum adult length 1.8 m (5.9 ft)[4]
Little information about size is available[4][17]
ආසියාව, ඕස්ට්‍රේලියාව
7 Boa constrictor Boa constrictor Boidae More than 45 kg (99 lb)[20] Boa constrictor, Vaňkovka, Brno (2).jpg Possibly up to 4.3 m (14 ft)[21]
A much larger report was debunked[3][22]
උතුරු ඇමරිකාව, දකුණු ඇමරිකාව
8 කහ ඇනකොන්ඩා Eunectes notaeus Boidae 40 kg (88 lb)[23]
Typically 30 kg (66 lb)[23]
Anaconda jaune 34.JPG 4.6 m (15.1 ft), reasonably reliable[24][23]
Typically 3–4 m (10–13 ft)[23]
3.1 m (10 ft) maximum among 86 specimens in a field study[25]
දකුණු ඇමරිකාව
9 Dark-spotted anaconda Eunectes deschauenseei Boidae 30 kg (66 lb)[තහවුරු කරන්න] 3 m (9.8 ft),[26] validity unknown දකුණු ඇමරිකාව
10 පැපුවානු පිඹුරා Apodora papuana Pythonidae 22.5 kg (50 lb)[27]
Little information about size is available[4]
Apodora papuana 2.JPG One reasonably reliable report of 4.39 m (14.4 ft)[4][28]
Often reaches 3–4 m (9.8–13.1 ft)[4]
Most specimens 1.4–3.6 m (4.6–11.8 ft)[28]
Little information about size is available[4]
ආසියාව, ඕස්ට්‍රේලියාව (ඕෂනියා)
 1. 1.0 1.1 "Green anacondas: Eunectes murinus". National Geographic (magazine). Retrieved 2016-02-04. Text "National Geographic" ignored (help)
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 Rivas, Jesús Antonio (2000). The life history of the green anaconda (Eunectes murinus), with emphasis on its reproductive Biology (Portable Document Format) (Doctor of Philosophy thesis). University of Tennessee. pp. 7, 36 (esp. Table 3-1), 74–80 (esp. Table 5-1), 111. Retrieved 2016-02-04. Text "Ph.D." ignored (help); Text "PDF" ignored (help)
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; Barker2012 නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; Mur97 නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 5. 5.0 5.1 Mexico, Todd (2000). "Python reticulatus". Animal Diversity Web. Retrieved 2016-02-03.
 6. 6.0 6.1 Cotswold Wildlife Park and Gardens | Reticulated python. Cotswoldwildlifepark.co.uk
 7. 7.0 7.1 "Longest snake – ever (captivity)". Guinness Book of World Records. October 12, 2011. Retrieved 2016-02-04.
 8. "Twinkie The World's Largest Albino Reticulated Python Dies". Reptiles magazine. August 14, 2014. Retrieved 2016-05-08. Italic or bold markup not allowed in: |website= (help)
 9. 9.0 9.1 "R.I.P. Fluffy: Guinness record-holding reticulated python, 24 feet long, dies at Columbus Zoo". The Los Angeles Times. Associated Press. October 27, 2010. Retrieved 2016-02-04.
 10. 10.0 10.1 10.2 "The Reticulated Python, Malayopython, Clade". Giant Constricting Snakes: The Science of Large Serpents, JCM Natural History. Retrieved 2016-02-04.
 11. 11.0 11.1 Santora, Marc (November 22, 2002). "Never Leather, Samantha The Python Dies at the Zoo". The New York Times. Retrieved 2016-02-04.
 12. 12.0 12.1 උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; SunBear නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 13. "African rock python". Oregon Zoo. Retrieved 2016-02-04.
 14. "African rock python (Python sebae)". Wildscreen. Retrieved 2016-02-04.
 15. 15.0 15.1 "Python molurus: Indian Python". Animal Diversity Web. Retrieved 2016-02-04.
 16. 16.0 16.1 Minton, S. A. (1966), "A contribution to the herpetology of West Pakistan", Bulletin of the American Museum of Natural History 134 (2): 117–118, http://digitallibrary.amnh.org/dspace/handle/2246/1129 .
 17. 17.0 17.1 "Amethystine Python, Simalia amethistina (Schneider)". Giant Constricting Snakes: The Science of Large Serpents, JCM Natural History. Retrieved 2016-02-04.
 18. 18.0 18.1 Obst, Fritz Jürgen; Richter, Klaus; Jacob, Udo (1988). The Completely Illustrated Atlas of Reptiles and Amphibians for the Terrarium (originally published in German in 1984 as Lexicon der Terraristik und Herpetologie by Edition Leipzig). T.F.H. Publications. pp. 496–498. ISBN 978-0-86622-958-6.
 19. Wood, Gerald (1983). The Guinness Book of Animal Facts and Feats. ISBN 978-0-85112-235-9.
 20. Boa Constrictor Fact Sheet – Woodland Park Zoo Seattle WA. Zoo.org. Retrieved on 2012-08-22.
 21. Wagner, D. "Boas". Barron's. ISBN 0-8120-9626-6
 22. "The Boa Clade". Giant Constricting Snakes: The Science of Large Serpents, JCM Natural History. Retrieved 2016-02-04.
 23. 23.0 23.1 23.2 23.3 Colthorpe, Kelly (2009). "Eunectes notaeus". Animal Diversity Web. Retrieved 2016-02-03.
 24. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; mehrtens නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 25. "Yellow Anaconda, Eunectes notaeus (Cope)". Giant Constricting Snakes: The Science of Large Serpents, JCM Natural History. Retrieved 2016-02-04.
 26. "De Schauensee's Anaconda, Eunectes deschauenseei (Dunn and Conant)". Giant Constricting Snakes: The Science of Large Serpents, JCM Natural History. Retrieved 2016-02-04.
 27. de Groot, Michael (2015). "Apodora Papuana: Papuan Olive Python". Pythonidae. Retrieved 2016-02-09.
 28. 28.0 28.1 "Papuan Olive Python, Simalia papuana (Peters and Doria, 1878)". Giant Constricting Snakes: The Science of Large Serpents, JCM Natural History. Retrieved 2016-02-04.