වින්ඩෝස් 7 සංස්කරණ

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
වින්ඩෝස් 7 සංස්කරණ සැසදුම් සටහන
ලක්ෂණ Starter Home Basic Home Premium Professional Enterprise Ultimate
OEM licensing Retail and OEM licensing in Emerging markets Retail and OEM licensing Retail, OEM and Volume licensing Volume licensing Retail and OEM licensing
End of Support ජනවාරි 13, 2015;
වසර ගණනකට 2 ක් පෙර
 (2015-01-13)
ජනවාරි 13, 2015;
වසර ගණනකට 2 ක් පෙර
 (2015-01-13)
ජනවාරි 13, 2015;
වසර ගණනකට 2 ක් පෙර
 (2015-01-13)
ජනවාරි 14, 2020;
years' 2 ක් time
 (2020-01-14)
ජනවාරි 14, 2020;
years' 2 ක් time
 (2020-01-14)
ජනවාරි 13, 2015;
වසර ගණනකට 2 ක් පෙර
 (2015-01-13)
Maximum physical memory (RAM) (64-bit) N/A 8 GB 16 GB 192 GB 192 GB 192 GB
Maximum physical memory (RAM) (32-bit) 2 GB 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB
32-bit and 64-bit versions 32-bit only Both (64-bit disc not included) Both Both Both Both
Maximum physical CPUs supported 1 1 1 2 2 2
Backup and Restore Center Cannot back up to network (Backup to network and local hard disk, restore) Cannot back up to network Cannot back up to network Yes Yes Yes
Remote Desktop (Client and Host) Client only Client only Client only Yes Yes Yes
HomeGroup (create and join) Join only Join only Yes Yes Yes Yes
Built-in DVD (MPEG-2 and Dolby Digital) decoders No No Yes Yes Yes Yes
Multiple monitors No Yes Yes Yes Yes Yes
Color depth N/A 32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 32-bit
Fast user switching No Yes Yes Yes Yes Yes
Desktop Window Manager No Yes Yes Yes Yes Yes
Windows Mobility Center No Yes Yes Yes Yes Yes
Printing via Internet (IPP) No Yes Yes Yes Yes Yes
Internet connection sharing No Yes Yes Yes Yes Yes
Windows Aero No Partial Yes Yes Yes Yes
Multi-Touch No No Yes Yes Yes Yes
Premium Games Included No No Yes Not installed by default Not installed by default Yes
Windows Media Center No No Yes Yes Yes Yes
Windows Media Player Remote Media Experience No No Yes Yes Yes Yes
Dynamic Disks No No No Yes Yes Yes
Encrypting File System No No No Yes Yes Yes
Location Aware Printing No No No Yes Yes Yes
Presentation Mode No No No Yes Yes Yes
Group Policy No No No Yes Yes Yes
Offline Files and Folder redirection No No No Yes Yes Yes
Windows Server domain joining No No No Yes Yes Yes
Windows XP Mode No No No Yes Yes Yes
Software Restriction Policies No No No Yes Yes Yes
Aero glass remoting No No No No Yes Yes
Windows Media Player multimedia redirection No No No No Yes Yes
Audio recording over Terminal Services No No No No Yes Yes
Multi-display Terminal Services No No No No Yes Yes
Enterprise Search Scopes:130 No No No No Yes Yes
Federated Search No No No No Yes Yes
AppLocker No No No Create Policies, But Cannot Enforce Create and Enforce Policies Create and Enforce Policies
BitLocker Drive Encryption No No No No Yes Yes
BranchCache Distributed Cache No No No No Yes Yes
DirectAccess No No No No Yes Yes
Subsystem for Unix-based Applications No No No No Yes Yes
Multilingual User Interface Pack No No No Yes, purchased separately[තහවුරු කරන්න] Yes Yes
Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Enhancements:130 No No No No Yes Yes
Virtual Hard Disk Booting No No No No Yes Yes
Starter Home Basic Home Premium Professional Enterprise Ultimate
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වින්ඩෝස්_7_සංස්කරණ&oldid=250913" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි