වින්ඩෝස් 7 සංස්කරණ

විකිපීඩියා වෙතින්
වින්ඩෝස් 7 සංස්කරණ සැසදුම් සටහන
ලක්ෂණ Starter Home Basic Home Premium Professional Enterprise Ultimate
OEM licensing Retail and OEM licensing in Emerging markets Retail and OEM licensing Retail, OEM and Volume licensing Volume licensing Retail and OEM licensing
End of Support ජනවාරි 13, 2015;
වසර 9 කට පෙර
 (2015-01-13)
ජනවාරි 13, 2015;
වසර 9 කට පෙර
 (2015-01-13)
ජනවාරි 13, 2015;
වසර 9 කට පෙර
 (2015-01-13)
ජනවාරි 14, 2020;
වසර 4 කට පෙර
 (2020-01-14)
ජනවාරි 14, 2020;
වසර 4 කට පෙර
 (2020-01-14)
ජනවාරි 13, 2015;
වසර 9 කට පෙර
 (2015-01-13)
Maximum physical memory (RAM) (64-bit) N/A 8 GB 16 GB 192 GB 192 GB 192 GB
Maximum physical memory (RAM) (32-bit) 2 GB 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB
32-bit and 64-bit versions 32-bit only Both (64-bit disc not included) Both Both Both Both
Maximum physical CPUs supported 1 1 1 2 2 2
Backup and Restore Center Cannot back up to network (Backup to network and local hard disk, restore) Cannot back up to network Cannot back up to network ඔව් ඔව් ඔව්
Remote Desktop (Client and Host) Client only Client only Client only ඔව් ඔව් ඔව්
HomeGroup (create and join) Join only Join only ඔව් ඔව් ඔව් ඔව්
Built-in DVD (MPEG-2 and Dolby Digital) decoders නැත නැත ඔව් ඔව් ඔව් ඔව්
Multiple monitors නැත ඔව් ඔව් ඔව් ඔව් ඔව්
Color depth අදාළ නොවේ 32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 32-bit
Fast user switching නැත ඔව් ඔව් ඔව් ඔව් ඔව්
Desktop Window Manager නැත ඔව් ඔව් ඔව් ඔව් ඔව්
Windows Mobility Center නැත ඔව් ඔව් ඔව් ඔව් ඔව්
Printing via Internet (IPP) නැත ඔව් ඔව් ඔව් ඔව් ඔව්
Internet connection sharing නැත ඔව් ඔව් ඔව් ඔව් ඔව්
Windows Aero නැත Partial ඔව් ඔව් ඔව් ඔව්
Multi-Touch නැත නැත ඔව් ඔව් ඔව් ඔව්
Premium Games Included නැත නැත ඔව් Not installed by default Not installed by default ඔව්
Windows Media Center නැත නැත ඔව් ඔව් ඔව් ඔව්
Windows Media Player Remote Media Experience නැත නැත ඔව් ඔව් ඔව් ඔව්
Dynamic Disks නැත නැත නැත ඔව් ඔව් ඔව්
Encrypting File System නැත නැත නැත ඔව් ඔව් ඔව්
Location Aware Printing නැත නැත නැත ඔව් ඔව් ඔව්
Presentation Mode නැත නැත නැත ඔව් ඔව් ඔව්
Group Policy නැත නැත නැත ඔව් ඔව් ඔව්
Offline Files and Folder redirection නැත නැත නැත ඔව් ඔව් ඔව්
Windows Server domain joining නැත නැත නැත ඔව් ඔව් ඔව්
Windows XP Mode නැත නැත නැත ඔව් ඔව් ඔව්
Software Restriction Policies නැත නැත නැත ඔව් ඔව් ඔව්
Aero glass remoting නැත නැත නැත නැත ඔව් ඔව්
Windows Media Player multimedia redirection නැත නැත නැත නැත ඔව් ඔව්
Audio recording over Terminal Services නැත නැත නැත නැත ඔව් ඔව්
Multi-display Terminal Services නැත නැත නැත නැත ඔව් ඔව්
Enterprise Search Scopes:130 නැත නැත නැත නැත ඔව් ඔව්
Federated Search නැත නැත නැත නැත ඔව් ඔව්
AppLocker නැත නැත නැත Create Policies, But Cannot Enforce Create and Enforce Policies Create and Enforce Policies
BitLocker Drive Encryption නැත නැත නැත නැත ඔව් ඔව්
BranchCache Distributed Cache නැත නැත නැත නැත ඔව් ඔව්
DirectAccess නැත නැත නැත නැත ඔව් ඔව්
Subsystem for Unix-based Applications නැත නැත නැත නැත ඔව් ඔව්
Multilingual User Interface Pack නැත නැත නැත Yes, purchased separately[තහවුරු කර නොමැත] ඔව් ඔව්
Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Enhancements:130 නැත නැත නැත නැත ඔව් ඔව්
Virtual Hard Disk Booting නැත නැත නැත නැත ඔව් ඔව්
Starter Home Basic Home Premium Professional Enterprise Ultimate
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වින්ඩෝස්_7_සංස්කරණ&oldid=250913" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි