වින්ඩෝස් 7 සංස්කරණ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
වින්ඩෝස් 7 සංස්කරණ සැසදුම් සටහන
ලක්ෂණ Starter Home Basic Home Premium Professional Enterprise Ultimate
OEM licensing Retail and OEM licensing in Emerging markets Retail and OEM licensing Retail, OEM and Volume licensing Volume licensing Retail and OEM licensing
End of Support ජනවාරි 13, 2015;
වසර ගණනකට 6 ක් පෙර
 (2015-01-13)
ජනවාරි 13, 2015;
වසර ගණනකට 6 ක් පෙර
 (2015-01-13)
ජනවාරි 13, 2015;
වසර ගණනකට 6 ක් පෙර
 (2015-01-13)
ජනවාරි 14, 2020;
මාස ගණනකට 12 ක් පෙර
 (2020-01-14)
ජනවාරි 14, 2020;
මාස ගණනකට 12 ක් පෙර
 (2020-01-14)
ජනවාරි 13, 2015;
වසර ගණනකට 6 ක් පෙර
 (2015-01-13)
Maximum physical memory (RAM) (64-bit) N/A 8 GB 16 GB 192 GB 192 GB 192 GB
Maximum physical memory (RAM) (32-bit) 2 GB 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB
32-bit and 64-bit versions 32-bit only Both (64-bit disc not included) Both Both Both Both
Maximum physical CPUs supported 1 1 1 2 2 2
Backup and Restore Center Cannot back up to network (Backup to network and local hard disk, restore) Cannot back up to network Cannot back up to network ඔව් ඔව් ඔව්
Remote Desktop (Client and Host) Client only Client only Client only ඔව් ඔව් ඔව්
HomeGroup (create and join) Join only Join only ඔව් ඔව් ඔව් ඔව්
Built-in DVD (MPEG-2 and Dolby Digital) decoders No No ඔව් ඔව් ඔව් ඔව්
Multiple monitors No ඔව් ඔව් ඔව් ඔව් ඔව්
Color depth අදාළ නොවේ 32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 32-bit
Fast user switching No ඔව් ඔව් ඔව් ඔව් ඔව්
Desktop Window Manager No ඔව් ඔව් ඔව් ඔව් ඔව්
Windows Mobility Center No ඔව් ඔව් ඔව් ඔව් ඔව්
Printing via Internet (IPP) No ඔව් ඔව් ඔව් ඔව් ඔව්
Internet connection sharing No ඔව් ඔව් ඔව් ඔව් ඔව්
Windows Aero No Partial ඔව් ඔව් ඔව් ඔව්
Multi-Touch No No ඔව් ඔව් ඔව් ඔව්
Premium Games Included No No ඔව් Not installed by default Not installed by default ඔව්
Windows Media Center No No ඔව් ඔව් ඔව් ඔව්
Windows Media Player Remote Media Experience No No ඔව් ඔව් ඔව් ඔව්
Dynamic Disks No No No ඔව් ඔව් ඔව්
Encrypting File System No No No ඔව් ඔව් ඔව්
Location Aware Printing No No No ඔව් ඔව් ඔව්
Presentation Mode No No No ඔව් ඔව් ඔව්
Group Policy No No No ඔව් ඔව් ඔව්
Offline Files and Folder redirection No No No ඔව් ඔව් ඔව්
Windows Server domain joining No No No ඔව් ඔව් ඔව්
Windows XP Mode No No No ඔව් ඔව් ඔව්
Software Restriction Policies No No No ඔව් ඔව් ඔව්
Aero glass remoting No No No No ඔව් ඔව්
Windows Media Player multimedia redirection No No No No ඔව් ඔව්
Audio recording over Terminal Services No No No No ඔව් ඔව්
Multi-display Terminal Services No No No No ඔව් ඔව්
Enterprise Search Scopes:130 No No No No ඔව් ඔව්
Federated Search No No No No ඔව් ඔව්
AppLocker No No No Create Policies, But Cannot Enforce Create and Enforce Policies Create and Enforce Policies
BitLocker Drive Encryption No No No No ඔව් ඔව්
BranchCache Distributed Cache No No No No ඔව් ඔව්
DirectAccess No No No No ඔව් ඔව්
Subsystem for Unix-based Applications No No No No ඔව් ඔව්
Multilingual User Interface Pack No No No Yes, purchased separately[තහවුරු කරන්න] ඔව් ඔව්
Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Enhancements:130 No No No No ඔව් ඔව්
Virtual Hard Disk Booting No No No No ඔව් ඔව්
Starter Home Basic Home Premium Professional Enterprise Ultimate
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වින්ඩෝස්_7_සංස්කරණ&oldid=250913" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි