විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:Successful requests for adminship

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

This work is good. if u can add the time duration of each admin is/was active will be nice. — ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය මීමා (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් හිදී එක් කර ඇත

Good idea, -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 11:06, 9 පෙබරවාරි 2011 (යූටීසී)