විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:Criteria for speedy deletion/Common requests

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
කෙටි මග:
WP:NOTCSD
Commonly denied CSD reasons
The following proposals for new speedy deletion criteria are frequently raised, but have repeatedly failed to gain consensus
  • How-to articles
  • Essay articles
  • Expansion of A7 to include books, software, and/or other products[1]
  • Neologisms
  1. A7 does not apply to any other subject that does not indicate importance. Expanding the scope of A7 to different subjects (such as products, software, books etc.) has been proposed several times in the past and failed to gain consensus. Amongst the reasons for those rejections were that such subjects are not created often enough to require speedy deletion (such articles can be handled by proposed deletion or by listing the article at articles for deletion), that such subjects cannot be objectively covered in A7's wording and that admins are not able to assess claims of importance for certain subjects. Before proposing a change to A7 to expand its scope, please check whether your proposal has not already been discussed on the talk page (archives).