විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:මාධ්‍ය භාවිතය සදහා උපදෙස්(Ogg)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Pls translate the title also to "Sinhala" . I would do it bt I dont know the correct term for it. ----සමන් (talk) 06:38, 7 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)
මාධ්‍ය භාවිතය සදහා උපදෙස්(Ogg) title is misleading? ----සමන් (talk) 06:42, 7 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)