විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:මකාදැමීම සඳහා යෝජිත ලිපි

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

නිවැරදි නම[සංස්කරණය]

නිවැරදි සිංහල නම "විකිපීඩියා:මැකීම සඳහා වූ ලිපි" ද? ---Lee (talk) 03:59, 20 දෙසැම්බර් 2012 (යූටීසී)Reply[reply]

විකිපීඩියා:මකාදැමීම සඳහා වන ලිපි නමින්ද ලිපියක් පවතියි. --ශ්වෙත (talk) 04:22, 20 දෙසැම්බර් 2012 (යූටීසී)Reply[reply]