විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:නිබන්ධනය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අක්ෂර වින්‍යාස දෝෂ නිවැරදි කළෙමි[සංස්කරණය]

නිවැරදි ක්‍රියා පද අර්ථය ඇති පදය වන "කළ" වෙනුවට කාලය අර්ථය ඇති "කල" යොදා තිබුණු අතර එය නිවැරදි කළෙමි.
"සියළු" ලෙස වැරදි ලෙස ලියා තිබුණු පදය "සියලු" ලෙස නිවැරදි කළෙමි. මෙහි නිවැරදිබව වටහා ගැනීමට වරනඟා බලන්න (සියලු+අ --> සියල්ල).