විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:අවසර සඳහා ඉල්ලීම්/ශීර්ෂකය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ශ්‍රීර්ෂකය යන්න හරි නැහැ. Header කියන වචනෙට සුදුසු වචනය ශීර්ෂකය. -- ශ්වෙත (talk) 14:23, 8 ජූනි 2011 (යූටීසී)