විකිපීඩියා:WikEd

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
කෙටි මග:
WP:WIKED
WP:WE

New configuration setting syntax[සංස්කරණය]

The configuration syntax has changed with version 0.9.92 (September 24, 2010). Please see the wikEd customization page for details.

Please support wikEd[සංස්කරණය]

Please support wikEd by helping to fix the following browser and MediaWiki issues. You can also vote in the respective Bugzilla bug trackers, please click the vote link in the bug description fields. You need Bugzilla accounts for this.

 • Firefox:
  • 458524 Automatic syntax highlighting would interfere with undo/redo. The only reason why wikEd does not have automatic syntax highlighting.
  • 543204, 503685, 587461, 579760 (cursor/caret disappears)
 • Webkit/Chrome: 34377


WikEd logo64x64.gif  wikEd:  Home · Discussion · Help

Installation:  Installation · Customization · Images

Project:  User box · userscripts.org · Navigation box · Testimonials

Development:  Version log · Documentation · Developer discussion

Helper programs:  diff · wikEdDiff 

Program code:  Current version · wikEd · Greasemonkey bundle · diff · wikEdDiff · InstaView · wikEd dev · Installation template

Gadgets:  Guide · English: Description · Code
Arabic · Chinese · German · Hungarian Japanese · Malay · New Norwegian · Polish · Portuguese · Romanian · Sicilian · Spanish

Translations:  Guide · Example · Arabic · Chinese (simplified) · Chinese (traditional) · Czech · Croatian · Dutch · Esperanto · Finnish · French · German · Hebrew · Hungarian · Italian · Japanese · Korean · Lower Sorbian · Malay · Norwegian · New Norwegian · Polish · Portuguese · Romanian · Russian · Sicilian · Slovak · Slovene · Spanish · Swedish · Turkish · Upper Sorbian · Vietnamese


වික්එඩ් යනු පූර්ණ උපාංග සහිත විකිපීඩියාහි සංගෘහිත, දියුණු අකුරු සංස්කාරයකයකි.වික්එඩ් syntax ඉස්මතුකිරීම සහිත කේත හරි-වැරදි බැලීම සහ reference and template folding, පිටුව-මත පෙරදසුන පෙන්වීම සහ වෙනස්වීම් පෙන්වීම, සහ වඩා උසස් සෙවීම් සහ ප්‍රතිස්ථාපන හැකියාවන්ගෙන් සමන්විතය. වැඩිවිස්තර සඳහා කරුණාකර වික්එඩ් උදවු පිටුව බලන්න. වික්එඩ්ඉන්ටර්නෙට් එක්ස්ප්ලෝරර් සහ ඔපෙරා යන වෙබ් ගවේෂක හැරුණුකොට අන් සියල්ලෙහිම ක්‍රියාකරයි.

ගුණාංග[සංස්කරණය]

Screenshot

Screenshot of වික්එඩ් in action

(For a more detailed feature list see below)
 • Syntax highlighting with code check and reference and template folding
 • Comfortable search and replace with regular expression support and type-ahead find
 • On-page Show preview and Show changes
 • Pasting, import, and wiki code conversion of formatted text, e.g. from Microsoft-Word and web pages
 • Open links and wiki-links with a ctrl-click
 • Fullscreen editing mode
 • Single-click fixing of common issues and mistakes
 • Works for every MediaWiki and has been translated into many languages

ස්ථාපනය[සංස්කරණය]

වික්එඩ් ස්ථාපනය කරන අයුරු (එක් විකල්පයක් තෝරන්න):

 • Gadget—ඉංග්‍රිසි විකිපීඩියාව සඳහා පහසුම ක්‍රමයයි (සැම විකියක් සඳහාම ලබාගත නොහැක):
  ඔබේ විකි අභිමතයන් හි Gadgets panelයේ ස්ථාපනය තෝරන්න
 • User scriptවිකිඑඩ් ඔබේ විකියේ gadgetයක් නොවේනම්:
  Paste a small code snippet to your User:YourUsername/monobook.js page (details)
 • Site wide—Wiki administrators can install වික්එඩ් on their own wiki for all users:
  Paste a small code snippet to your MediaWiki:Common.js page (details)
 • Greasemonkey—Works for every Wikipedia language and wiki, even if not logged in:
  Install the Greasemonkey add-on for Firefox from here, then install වික්එඩ් by clicking here

වැඩිදුර විස්තර සඳහා වික්එඩ් ස්ථාපන පිටුව බලන්න. That page also explains how to install වික්එඩ් on non-Wikipedia wikis and on wikis without internet connection and how to create a වික්එඩ් gadget නිර්මාණය.

පද්ධති අවශ්‍යතා[සංස්කරණය]

 • වෙබ් ගවේශකය: ෆයර්ෆොක්ස් 1.5 හෝ ඉහළ, මොසිල්ලා 1.3 හෝ ඉහළ, සී මන්කී, වෙබ්කිට්, ගූගල් ක්‍රෝම්, හෝ සෆාරි
 • විකිපීඩියා පරිශීලක ගිණුමක්
 • තරමක වේගවත් පරිගණකයක් , දිග ලිපි භාවිතයේදී වික්එඩ් තරමක් සෙමෙන් ක්‍රියාකල හැක.
 • බොත්තම් තීරු එක පෙළක තබාගැනීම සඳහා අවම වශයෙන් 1024×768 තිර විභේදනයක් අවශ්‍යය වේ, නමුත් ඕනෑම් තිර විභේදනයකදී භාවිතා කළ හැක.
 • විකිපීඩියාවෙන් බාහිරව භාවිතාකරයි නම්, විකි ස්ථාපනය මාධ්‍යවිකි හි අලුත්ම සංස්කරණය විය යුතුය (1.8.2 ක්‍රියා කරයි, Toolbox >> විශේෂ පිටු >> අනුවාදය බලන්න).

භාවිතා කරන ආකාරය[සංස්කරණය]

Simply check වික්එඩ් under the Gadget section in your Wikipedia preferences. Alternatively (and if your wiki does not have this option), add one of the code snippets from below to your User:YourUsername/monobook.js page. If you have Greasemonkey installed, you can install වික්එඩ් by clicking here.

Check the වික්එඩ් උදවු page for a description of all buttons. For a local installation as a Greasemonkey user script see below. වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා, මෙය හෝ වික්එඩ් ස්ථාපන පිටුව බලන්න.

සියලු features[සංස්කරණය]

(For a quick feature list see above)

See also the වික්එඩ් උදවු page for a description of all buttons and functions. වික්එඩ් adds the following functions as buttons above the edit textarea:

 • Pasting formatted content, e.g. from web pages, other wiki pages, MS-Word, or MS-Excel
 • Converting the formatted content to wikicode including tables
 • Wikicode syntax highlighting, based on a real JavaScript wikicode parser
 • Find and replace:
  • Case insensitive and regular expression support
  • Find ahead as you type
  • Find and/or replace all occurrences
  • Find and replace history
 • On-page Show preview
  • Immediate local preview using InstaView
  • Replaced by a background server preview (using Ajax)
 • On-page improved Show changes:
  • Improved inline format (additions and deletions in a continuous text)
  • Uses server-independent User:Cacycle/diff
  • Detects and displays text block moves
 • Intelligent and persistent Edit summary field history
  • Predefined and customizable summary texts
 • Fixing common mistakes with one button:
  • Fixing wiki links with redirects to final target article (Ajax)
  • Fix Unicode character representations to either actual characters or character entities (depending on browser support status of character)
  • Fix common typos using AutoWikiBrowser RegExTypoFix rules
  • Mathematical and chemical formulas
  • Basic — spaces and empty lines
  • Dashes
  • Units
  • HTML — change html code to wikicode (including tables)
  • Capitalization of headers and lists
 • Article navigation: jump to headings from the find field drop-down menu
 • Fullscreen editing mode
 • All buttons have popup descriptions (titles)
 • Alphabetical sorting of lines and link lists
 • Hide <ref>...</ref> in-text reference tags, {{..}} templates, and character entities (such as &nbsp;)
 • Fully customizable via CSS and configuration settings
 • Intelligent selection of affected text, e.g. the word under the cursor, the current line, or the current paragraph
 • Font size zoom for edit box
 • Compatible with the standard editing toolbars
 • Simple click dynamic main switch (logo next to the logout link)
 • Automatic update and installation of new versions
 • Support for user-defined buttons and functions
 • Runs on the following pages: normal edit, file upload, and edit raw watchlist
 • Improved diff display on version comparison pages (using wikEdDiff)
 • Internal and external links in the edited text can be opened in a new tab or window with a ctrl-click
 • Keyboard shortcuts for buttons
 • Template and parser function highlighting for template developers
 • Can be installed as a gadget, user script, site script, or Greasemonkey script
  • Runs on every MediaWiki installation when installed in the browser as a Greasemonkey script
 • Fully translated into many languages

පරිවර්තන[සංස්කරණය]

See wikEd international for translations of wikEd and how to install them. wikEd has been translated into Arabic, Chinese, Czech, Dutch, Esperanto, Finnish, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Lower Sorbian, Malay, Norwegian, New Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Sicilian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Upper Sorbian, and Vietnamese. Detailed instructions on creating new translations can also be found on the wikEd international page.

වික්එඩ් userbox[සංස්කරණය]

If you're on Wikipedia, paste the following text to your user page:

{{User:Cacycle/wikEd userbox}}

to get this userbox:

WikEd logo39x40 animated.gif
This user edits with the gadget wikEd


Check who is using this box.

Known general issues[සංස්කරණය]

 • wikEd does currently not work in Internet Explorer and Opera, but this will probably change soon with the upcoming standards-compatible versions of these browsers
 • If you are using an old computer or are editing very long articles, then you can speed up page loading by temporarily disabling the syntax highlighting by pushing the Syntax highlighting button or by temporarily turning wikEd off by pushing the wikEd logo button.
 • wikEd relies on the browser-internal rich-text editor and uses formatted text (similar to MS Word or Outlook). This causes the following inconveniences:
  • Syntax highlighting of new and changed text has to be invoked manually by pushing the Textify button (see Firefox feature request).
  • Pasting text from HTML headings generates new paragraphs with line breaks before and after the pasted text. These line breaks will disappear if you press the textify button Textify.
  • Firefox replaces tab characters with spaces in iframes. In order to keep tabs you have to temporarily disable wikEd using the wikEd logo button.
 • Be very careful when using the purple fixing buttons and always check the Show changes functions for unanticipated changes. There are cases where the simple rules used for these buttons can damage articles.
 • wikEd is incompatible with certain scripts and extensions that rely on or change the original text edit box (see the next section).

Compatibility[සංස්කරණය]

Browser support[සංස්කරණය]

wikEd works under Firefox, SeaMonkey, Safari, WebKit, and Google Chrome, but not yet under the currently not standards-compatible Internet Explorer and Opera.

Skin support[සංස්කරණය]

wikEd works with all native MediaWiki skins and most of their derivatives. Other supported skins include:

 • Vector (upcoming default skin)
 • Pinkwich5 (Citizendium)
 • Monaco, Quartz, Searchwikia (Wikia)
 • Cavendish, Devmo (wiki.mozilla.org, developer.mozilla.org)
 • Gumax [1]

Scripts, add-ons, and extensions[සංස්කරණය]

In general, wikEd is incompatible with scripts, add-ons, or extensions that rely on or change the standard text edit box. The reason is that wikEd replaces the normal text area with its own separate rich-text iframe. Many of these scripts will still work if wikEd is temporarily turned off by pressing the WikEd logo.png button, making the changes, and re-enabling wikEd. It is possible to make scripts compatible with wikEd (see below).

Compatible scripts[සංස්කරණය]

This is a short and incomplete list of scripts and gadgets that are compatible with wikEd:

Incompatible scripts, add-ons, and extensions[සංස්කරණය]

This is a short and incomplete list of scripts and gadgets that are not compatible with wikEd:

Making scripts compatible with wikEd[සංස්කරණය]

The wikEd edit box is a rich-text iframe while the standard edit box is a textarea with the id wpTextbox1. Nevertheless, developers can make their script compatible with wikEd by copying the text from the wikEd iframe to the standard textbox before making their changes and then copying the content back to the iframe. The following code is cross-browser compatible and wikEd-independent:

// copy wikEd (http://en.wikipedia.org/wiki/User:Cacycle/wikEd.js) frame to wpTextbox1 textarea
if (typeof(wikEdUseWikEd) != 'undefined') {
  if (wikEdUseWikEd == true) {
    WikEdUpdateTextarea();
  }
}

// make the changes to the classic wpTextbox1 textarea //

// copy wpTextbox1 textarea back to wikEd frame
if (typeof(wikEdUseWikEd) != 'undefined') {
  if (wikEdUseWikEd == true) {
    WikEdUpdateFrame();
  }
}

A more sophisticated way to apply local changes similar to custom button handlers is shown below. The example implements a "<div>...</div>" add or remove function around selected text:

// this example code adds or removes div tags around the selected text

function TestHandler(obj) {

// select the appropriate text change target (whole, selection, cursor, focusWord, focusLine, selectionWord, or selectionLine)
//  focus... is the text under the cursor; ...Word and ...Line extend the target to the start/end of the word or line
 WikEdGetText(obj, 'selection, cursor');
 if (obj.selection.plain != '') {
  obj.changed = obj.selection;
 }
 else {
  obj.changed = obj.cursor;
 }

// make your changes to the plain target text in obj.changed.plain

// remove the previously added formatting
 if ( /&amp;lt;div&amp;gt;(.*?)&amp;lt;\/div&amp;gt;/i.test(obj.changed.plain) ) {
  obj.changed.plain = obj.changed.plain.replace(/&amp;lt;div&amp;gt;(.*?)&amp;lt;\/div&amp;gt;/gi, '$1');
 }

// add the text formatting
 else {
  obj.changed.plain = '&amp;lt;div&amp;gt;' + obj.changed.plain + '&amp;lt;/div&amp;gt;';
  obj.changed.plain = obj.changed.plain.replace(/(&amp;lt;div&amp;gt;)( *)(.*?)( *)(&amp;lt;\/div&amp;gt;)/, '$2$1$3$5$4');
 }

// keep the changed text selected
 obj.changed.keepSel = true;

// return to WikEdEditButton() to apply changes
 return;
}

if (typeof(wikEdUseWikEd) != 'undefined') {
 WikEdEditButton(null, null, null, TestHandler);
}

You can also add your custom functions to hooks that are executed on events such as wikEd setup, wikEd turned on or off, and classic textarea or wikEd frame turned on. It is also possible to directly apply changes to the wikEd edit frame, please see the wikEd development page.

දෝෂ සෙවීම[සංස්කරණය]

මෙම කොටසේදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම විකිඑඩ් ක්‍රියා කරවීම් පිලිබඳව සාකච්ඡා කෙරේ. අනිකුත් ගැටළු සඳහා විකිඑඩ් උදව් පිටුව බලන්න.

වික්එඩ් ප්‍රවේශ නොවේ[සංස්කරණය]

ඔබ විසින් ඉහත සඳහන් ස්ථාපන උපදෙස් අනුගමනය කරන ලද නමුත්, පිටුවෙහි ඉහලින් log out සබැඳියට ආසන්නව වික්එඩ් සංකේතය WikEd logo.png දිස්නොවේ, එලෙසම සංස්කරණ පිටුවෙහිද වික්එඩ් බොත්තම දිස්නොවේ නම්, කරුණාකර මතු සඳහන් දේ උත්සාහකර බලන්න:

 • ඔබගේ වෙබ් ගවේශකයයේ cacheය Refresh කරන්න : Shift යතුර ඔබාගෙන සිටින අතරතුර Reload ක්ලික් කරන්න (හෝ Ctrl-Shift-R ඔබන්න)
 • ඔබගේ වෙබ් ගවේශකයෙහි ජාවාස්ක්‍රිප්ට් සක්‍රීය කරන්න (ෆයර්ෆොක්ස් හිදී මෙවලම්OptionsContentEnable JavaScript)
 • ඔබ විසින් විකිපීඩියා-නොවන ස්ථාපනයක වික්එඩ් භාවිතාකරයි නම් පරිපාලකයෙකු ලෙස MediaWiki ඇරඹුම් ගොනුවේ Lofiletings.php හි $wgAllowUserJs යන්න true ලෙස පිහිටුවා ඇත්දැයි පරික්‍ෂාකර බලන්න.
 • Check under your preferences which skin you use. If you are not using the default skin Monobook then you have to replace monobook.js by the used skin, e.g. User:YourUsername/classic.js for the Classic skin. Alternatively you can paste the following line into your browser's address bar to open the right page:
  javascript:void(document.location='/wiki/Special:Mypage/'+skin+'.js')
  
 • ජාවාස්ක්‍රිප්ට් දෝෂ පාලන පුවරුවෙහි (JavaScript Error Console) (ෆයර්ෆොක්ස් හි මෙවලම් යටතේ) දෝෂය පණිවිඩ ඇත්දැයි සොයාබලන්න. දෝෂ තිබේ නම් කරුණාකර වික්එඩ් සාකච්ඡා පිටුවට වාර්තාකරන්න.

විකිඑඩ් තොරතුරු සහ navigation box[සංස්කරණය]

සෑම විකිඑඩ් ව්‍යාපෘති පිටුවකම ඉහලින් navigation box ඇත.ඔබට පහත සඳහන් කේතය පිටුවෙහි මුලට යෙදීමෙන් මෙම මාර්ගකය ඉංග්‍රීසි විකිපිඩියා පිටුවට ඇතුලත් කලහැක.

{{User:Cacycle/wikEd_template}}

The following code can be used for wikEd navigation boxes and templates on non-Wikipedia sites and non-English Wikipedia pages. The box uses external html links. If you are not on Wikipedia or another Wikimedia site like Wiktionary or Wikinews, then you have to upload the logo WikEd_logo64x64.gif to your own wiki.

{| style="margin: 0 0 0.75em 0.75em; float: right; border-collapse: separate; border-spacing: 0;"
|- style="background: #d4d0cc;"
| style="padding: 0 0.5em 0 0.8em; border-top: white 1px solid; border-right: black 1px solid; border-bottom: black 1px solid; border-left: white 1px solid;" | <div style="position: relative; top: -0.5em;">[[Image:WikEd logo64x64.gif|64px]]</div>
| style="padding: 0 1.5em 0em 1.5em; border-top: white 1px solid; border-right: black 1px solid; border-bottom: black 1px solid; border-left: white 1px solid;" |
[http://en.wikipedia.org/wiki/User:Cacycle/wikEd '''wikEd''' Homepage] ·
[http://en.wikipedia.org/wiki/User_talk:Cacycle/wikEd Discussion] ·
[http://en.wikipedia.org/wiki/User:Cacycle/wikEd_international Translations] ·
'''[http://en.wikipedia.org/wiki/User:Cacycle/wikEd_help Help]'''
<br />
[http://en.wikipedia.org/wiki/User:Cacycle/wikEd_development Program documentation] ·
[http://en.wikipedia.org/wiki/User_talk:Cacycle/wikEd_development Developer discussion] ·
[http://en.wikipedia.org/wiki/User:Cacycle/wikEd.js Code]
|}
WikEd logo64x64.gif

විකිඑඩ් වෙබ්අඩවිය · සාකච්ඡාව · පර්වර්තන · උදවු
ක්‍රමලේඛ ප්‍රලේඛනය · වැඩිදියුණු කරන්නන් සඳහා වන සාකච්ඡාව · කේත


වෙනස් කිරීමේ හැකියාව[සංස්කරණය]

විකිඑඩ් හි වර්ණ රටා, භාෂාව,custom බොත්තම් සහ ඒවායේ ක්‍රියාවන් ආදිය ඔබට කැමති පරිදි වෙනස් කලහැක. ඔබගේ පුද්ගලික අභිමතයන් පරිදි විකිඑඩ් අනුවර්තනය කරන ආකාරය සඳහා විකිඑඩ් වෙනස්කිරීම් පිටුව බලන්න.

ඉන්ටර්නෙට් එක්ස්ප්ලෝරර් සහ වෙනත් වෙබ් ගවේශකයන්[සංස්කරණය]

විකිඑඩ් දැනට ඉන්ටර්නෙට් එක්ස්ප්ලෝරර් සහ ඔපෙරා වෙබ් ගවේශකයන් සඳහා සහය නොදක්වන අතර ඒ පිළිබඳ කටයුතු දැනට කෙරීගෙන යමින් පවතී.කරුණාකර ක්‍රමලේඛ ප්‍රලේඛනය සහ විකිඑඩ් දියුණු කරන්නන් සඳහා වන සාකච්ඡාව වෙතට පිවිසී දැනට ලබා ඇති ප්‍රගතිය සහ ඔබට අනුග්‍රහය දැක්විය හැකි ආකාරය පිළිබඳව බලන්න.

දෝෂ වාර්තා කිරීම[සංස්කරණය]

කරුණාකර ඔබ විසින් මුහුණදෙන ලද දෝෂ User_talk:Cacycle/wikEd වෙත යොමු කරන්න (සාකච්ඡා පිටුව වෙත). කරුණාකර දෝෂ වාර්තා පිටුවෙහි මුලට එක් කරන්න, ඔබගේ වාර්තා පිටුවෙහි පහළට එකතු කරන්න.

සාක්ෂාත්කර[සංස්කරණය]

පරිශීලනය කරන්නන්[සංස්කරණය]

The following search link gives you an idea which users of the English Wikipedia are loading wikEd through their monobook.js page: Search Wikipedia. A list of testimonials of users can be found (and edited!) under wikEd testimonials.

විකිඑඩ් යනු මේවා නොවේ[සංස්කරණය]

ප්‍රකාශන හිමිකම[සංස්කරණය]

All wikEd-related code and Wikipedia article content is released into the public domain:"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:WikEd&oldid=340885" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි