විකිපීඩියා:Tutorial (Editing)

විකිපීඩියා වෙතින්
Wikipedia Tutorial
This article is part
of the Wikipedia Tutorial
Tutorial pages...

Front page
Editing
Formatting
Wikipedia links
Related site links
External links
Talk pages
Keep in mind
Registration
Namespaces
Wrap-up

See also...

Help Contents


විකියෙහි ඇති වැදගත්ම ලක්ෂණය වන්නේ: සංස්කරණය කරන්න යන්නයි! ආරක්ෂා කර ඇති පිටු කිහිපයක් හැරුණු කොට අන් සියලුම පිටු "ඔබටද සංස්කරණය කළ හැකියි". මෙසේ ඕනෑම කෙනෙකුට සංස්කරණය කළ හැකි වෙබ් අඩවි විකි නමින් හැඳින්වේ.

Go to the sandbox and click the "edit this page" link. You'll see the wiki code for that page. Add something fun or interesting like "Frank Zappa is the greatest ever American composer", then save it and see what you've done!


For more on editing a page see Wikipedia:How to edit a page

Show preview

One important feature to start using now is the Show preview button. Try making an edit in the sandbox, then clicking the පෙරදසුන පෙන්වන්න button instead of Save Changes. This lets you see what the page will look like after your edit, before you actually save. We all make mistakes; this feature lets you catch them. Using Show Preview before saving also lets you try format changes and other edits without cluttering up the page history, and has a number of other advantages. Don't forget to save your edits after previewing, though!

Edit summary

Before you hit Save, it's considered good etiquette (or "Wikiquette") to enter a very brief summary of your changes in the Edit summary box between the edit window and the Save and Preview buttons. It can be quite terse; for example if you just enter "typo," people will know you made a minor spelling or punctuation correction, or some other small change.
Play around in the sandbox
Continue the tutorial with Formatting
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:Tutorial_(Editing)&oldid=168718" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි