විකිපීඩියා:Syntax highlighting

විකිපීඩියා වෙතින්

Syntax highlighting is a feature to display source code in different colors and fonts to indicate the structure to readers.

Wikipedia:Syntax highlighting or WP:SYNTAX may refer to:

Syntax in general[සංස්කරණය]

  • Help:Wikitext – basic info on the MediaWiki markup syntax used in Wikipedia's pages ("wiki-markup")
  • Wikipedia:Manual of Style – Wikipedia's internal style guide for writing articles, including many points on English syntax, punctuation, etc.

Syntax highlighting of output for readers[සංස්කරණය]

Syntax highlighting of wiki-code for editors[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:Syntax_highlighting&oldid=574140" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි