විකිපීඩියා:Successful requests for adminship/2010

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


2010[සංස්කරණය]

1 promotions in total.

Candidate Date Closed by Tally
December 2010 – 1 successful and 0 unsuccessful candidacies
බිඟුවා (2nd) 25 දෙසැම්බර් 2010 Lee (9/0/0)