විකිපීඩියා:Successful requests for adminship/2007

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

2007[සංස්කරණය]

3 promotions in total.

Candidate Date Closed by Tally
Kylu 18 August 2007 (4/0/0)
Lahiru_k 20 October 2007 (3/0/0)
Snowolfd4 16 නොවැම්බර් 2007 (4/0/0)