විකිපීඩියා:Files for deletion/2013 ජනවාරි 6

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

File:SanjayaHarshana.jpg[සංස්කරණය]

File:SanjayaHarshana.jpg (delete | talk | history | links | logs) – uploaded by Sanjayaharshana (notify | contribs | uploads | upload log).

Unencyclopedic (Personal photograph) HKN talk 17:31, 6 ජනවාරි 2013 (යූටීසී)

File:400993 108613255934089 100003562447739 30247 1270156164 n.jpg[සංස්කරණය]

File:400993 108613255934089 100003562447739 30247 1270156164 n.jpg (delete | talk | history | links | logs) – uploaded by සදුන් බුද්ධික (notify | contribs | uploads | upload log).

Unencyclopedic (Personal) HKN talk 18:12, 6 ජනවාරි 2013 (යූටීසී)

File:Friendship3.jpg[සංස්කරණය]

File:Friendship3.jpg (delete | talk | history | links | logs) – uploaded by ChanakaW (notify | contribs | uploads | upload log).

Unencyclopedic (Personal) HKN talk 18:12, 6 ජනවාරි 2013 (යූටීසී)