විකිපීඩියා:මකාදැමීම සඳහා යෝජිත ලිපි/Log/Yesterday

විකිපීඩියා වෙතින්
Purge page cache if page isn't updating.

විකිපීඩියා:Articles for deletion/Log/2023 මාර්තු 22