විකිපීඩියා:Articles for deletion/Log/2020 ඔක්තෝබර් 30

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: විකිපීඩියා:Articles for deletion/Bhanu gunasekara