විකිපීඩියා:Articles for deletion/Log/2019 ජූනි 22

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

දඩාභායි නඔරෝජි[සංස්කරණය]

දඩාභායි නඔරෝජි (සංස්කරණය|talk|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්) – (View AfD)
(Find sources: "දඩාභායි නඔරෝජි"news · books · scholar · free images)

අන්තර්ගතය සිංහල නොවේ. Lee (talk) 12:32, 22 ජූනි 2019 (යූටීසී)

ඉන්දියානු ජාතික කොන්ග්‍රසය[සංස්කරණය]

ඉන්දියානු ජාතික කොන්ග්‍රසය (සංස්කරණය|talk|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්) – (View AfD)
(Find sources: "ඉන්දියානු ජාතික කොන්ග්‍රසය"news · books · scholar · free images)

අන්තර්ගතය සිංහල නොවේ. Lee (talk) 12:28, 22 ජූනි 2019 (යූටීසී)

පහත කොටස පිලියේ සාකච්ඡා පිටුවෙන්:


Which part of this article is in Sinhala?[සංස්කරණය]

I don't think articles should be copied like this from English Wikipedia. --Lee (talk) 12:09, 13 සැප්තැම්බර් 2010 (යූටීසී)

That's for encourage wiki-users to translate them to sinhala and reduce red links of sinhala articles which plugged here.--තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 13:33, 13 සැප්තැම්බර් 2010 (යූටීසී)
I doubt that this will work this way. A new user will take තඹරු as a role-model and do the same thing: take another English Article and change the Heading & Sub-Headings to Sinhala. And this will pickup and create an Avalanche Effect. What is to be done is first translate the introduction and the Infobox if available. Then make sure to re-visit and do the rest. Others also might get inspired and translate the rest too. Thanks. --- චතුනි අලහප්පෙරුම (talk) 13:48, 13 සැප්තැම්බර් 2010 (යූටීසී)

ඉහත කොටස පිලියේ සාකච්ඡා පිටුවෙන්.