විකිපීඩියා:Articles for deletion/බිබිලාදෙණියේ මහානාම හිමි

විකිපීඩියා වෙතින්

බිබිලාදෙණියේ මහානාම හිමි[සංස්කරණය]

බිබිලාදෙණියේ මහානාම හිමි (සංස්කරණය|talk|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්) – (View log)
(Find sources: Google (books  news  scholar  free images  WP refs FENS  JSTOR  NYT  WP Library)

[[::User:Singhalawap|Singhalawap]] ([[::User talk:Singhalawap|talk]]  [[::Special:Contributions/Singhalawap|contribs]]) tagged this page for speedy deletion. I ([[::User:Lee|Lee]] ([[::User talk:Lee|talk]]  [[::Special:Contributions/Lee|contribs]])) believe this does not qualify as CSD and initiated this deletion discussion. Lee (talk) 12:20, 15 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]