විකිපීඩියා:නිබන්ධනය/පටිතිශීර්ෂකය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
සමාලෝචනය කෙසේ
සංස්කරණය කරමුද
 ආකෘතිකරණය සබැඳි මූලාශ්‍ර
උපන්‍යාසය
 සාකච්ඡා
පිටු
 සිතෙහි
තබා ගන්න
 ලියාපදිංචිය අවසන් කෙරුම  

සියළු පිටු තුල පටිති යෙදවීම එකම අයුරින් වීම සහතික කරවනු වස් මෙම පිටුව භාවිතා වෙයි. මෙය සෘජුව කරන ආකාරය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා, පහත ඕනෑම එකක් බලන්න: විකිපීඩියා:නිබන්ධනය/ශීර්ෂකය

මෙම පිටුව භාවිතා කිරීමට, This=n යනුවෙන් සකස් කල යුතු අතර, මෙහි n යනු මෙම සාර්වය කැඳවන පිටුවෙහි පටිති අංකය වෙයි, නිද. This=5 හෝ This=8 හෝ