විකිපීඩියා:නිබන්ධනය/ටැබ්2

විකිපීඩියා වෙතින්


To create a set of tabs, use these four elements. Keep the page tabs in the same order on all pages and use "Tab1" for the current page.

{{Wikipedia:නිබන්ධනය/ටැබ්අග්‍රය}}
{{Wikipedia:නිබන්ධනය/ටැබ්1|වත්මන් පිටු නම}}
{{Wikipedia:නිබන්ධනය/ටැබ්2|වෙනත් පිටු නාමය(න්)}}
{{Wikipedia:නිබන්ධනය/ටැබ්පතුළ}}