විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/දෙසැම්බර් 24

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

දෙසැම්බර් 24: නත්තලට පෙර දිනය (බටහිර ක්‍රිස්තියානි ආගම)


අනිල් කපූර්

තවත් සිදුවීම්: දෙසැම්බර් 23 දෙසැම්බර් 24 දෙසැම්බර් 25

දැන් වේලාව 2022 ජූලි 5 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න