විකිපීඩියා:අවදානම් වියාචන

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පොදු වියාචනඅවදානම් වියාචනවෛද්‍යමය වියාචනනෛතික වියාචනඅන්තර්ගත වියාචන

කෙටි මග:
විකිපීඩියා:අවදානම
අවදානම ඔබ විසින්ම දරාගනිමින් විකිපීඩියාව භාවිතා කරන්න

විකිපීඩියාව තුල ඔබට හමුවන කිසියම් තොරතුරක් වැරදි සහිත බවද, නොමග යවන සුළු බවද, අන්තරාදායක බවද, ඇලෙන ගැලෙන සුළු බවද, ආචාර සම්පන්න නොවන බවද හෝ අනීතික බවද ඔබ විසින් නිශ්චය කිරීමට ඉඩ ඇති බවට කාරුණිකව සිහි ඇති වන්න.