විකිපීඩියා:අධිකාරී පාලනය

විකිපීඩියා වෙතින්

අධිකාරී පාලනය (ඉංග්‍රීසි: Authority control) යනු විකිපීඩියාවේ ලිපි සඳහා හඳුනාගැනීමේ අංකයක් ලබාදෙන ආකාරයක් වේ.