ව්‍යාපාර වස්තු හුවමාරුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ව්‍යාපාර වස්තු හුවමාරුව යනු, අතිශයින් සංවිධානාත්මක වෙළඳපොළක් වන අතර එහි විශේෂයෙන් ගනුදෙනු වන්නේ, විකිණියහැකි සුරැකුම්, පාරිභෝගික භාණ්ඩ, විදේශ විනිමය, ඉදිරි ගණුදෙනු, සහ විකල්ප ගිවිසුම් වෙති.